Η Παιδαγωγική Ομάδα Erasmus+ 2017 του 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου στο πλαίσιο του προγράμματος: «Οι δίγλωσσοι μαθητές στο σύγχρονο Επαγγελματικό Λύκειο» προχώρησε στη δημιουργία Φύλλων Εργασίας, και παράλληλα Σχεδίου μαθήματος, με τα οποία εργάστηκαν οι μαθητές του σχολείου μας. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τα μαθήματα: Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός της Α΄ Λυκείου και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Β΄ Λυκείου και αφορούσαν  τη δημιουργία βιογραφικού σημειώματος και την προετοιμασία για την επαγγελματική συνέντευξη.


Συγκεκριμένα οι μαθητές συμπλήρωσαν βιογραφικό σημείωμα καθώς και ενημερώθηκαν για την οργάνωση της συνέντευξης που θα ακολουθήσει από το τμήμα προσωπικού της επιχείρησης που πρόκειται  να παραληφθεί το βιογραφικό.
Μεταξύ άλλων δόθηκε βαρύτητα στη σημασία των ξένων γλωσσών ως συγκριτικό πλεονέκτημα για την εύρεση εργασίας. Ειδικότερα συζητήθηκε το πλεονέκτημα το οποίο έχουν σ’ αυτή την περίπτωση οι δίγλωσσοι μαθητές μια και γνωρίζουν περισσότερες ξένες γλώσσες.  Παρακάτω παρουσιάζονται το Φύλλο Εργασίας καθώς και  το Σχέδιο Μαθήματος:

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
biog1.png 

Το βιογραφικό σημείωμα είναι ο καθρέφτης ενός ατόμου. Είναι μια σύντομη παρουσίαση της προσωπικής πορείας του καθενός που μπορεί να αποδειχθεί το «κλειδί» για να βρει δουλειά ένα άτομο.
Άμεσος στόχος του βιογραφικού σημειώματος είναι να προσελκύσει τον εργοδότη ώστε να καλέσει τον ενδιαφερόμενο σε συνέντευξη.
Ο καθένας μπορεί να συντάξει και να προσαρμόσει το βιογραφικό σημείωμά του για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας. Θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία που αφορούν την εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία του ατόμου καθώς και στοιχεία της προσωπικότητάς του.
Ακολούθησε τις παρακάτω δραστηριότητες ώστε στο τέλος να έχεις συμπληρώσει ένα πρώτο βιογραφικό σημείωμα το οποίο μπορεί να προσαρμόζεται στην συνέχεια στις ανάγκες κάθε θέσης εργασίας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1
Σε πρώτο πλάνο θα συγκεντρώσετε όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν το άτομό σας.
Προσπαθήστε να συμπληρώσετε τον πίνακα με όλα τα στοιχεία που διαθέτετε για τον εαυτό σας.

drast1.png

    

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2
-    Μπείτε στην ιστοσελίδα http://www.cso.auth.gr/Greek/CVitaeMake.gr.htm. Εκεί θα βρείτε μια φόρμα βιογραφικού σημειώματος.
-    Συμπληρώστε την φόρμα με βάση τις παρακάτω πληροφορίες.

Μην αφήνετε χρονικά κενά
Να εστιάζετε στα πιο σημαντικά
Να φαίνονται τα οράματα και οι στόχοι σας
Να φαίνονται τα επιτεύγματα σχολικά και μη
Να φαίνεται η προσπάθεια και η πρόοδος

-    Να σώσετε το βιογραφικό σημείωμα σε ένα usb ώστε να μπορείτε να μπορείτε να διορθώνετε ή να συμπληρώνετε στο μέλλον.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3
Κατά την διαδικασία μιας επαγγελματικής συνέντευξης θα πρέπει να παρουσιάσετε τον εαυτό σας με σοβαρότητα, σαφήνεια και με συντομία.
Σημειώστε με Χ τις ερωτήσεις που νομίζετε ότι θα σαν κάνουν στην συνέντευξη.

drast3.png 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4
Διάλεξε πέντε ερωτήσεις που νομίζετε ότι μπορεί να σας κάνουν. Εξηγήστε το λόγο.

drast4.png 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5
Διάλεξε δύο από τις παραπάνω ερωτήσεις και προσπαθήστε να την εξηγήσετε.

drast5.png
  


ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Τίτλος σχεδίου μαθήματος
Η δημιουργία βιογραφικού σημειώματος και η προετοιμασία για την επαγγελματική συνέντευξη.
2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Σχολικός Επαγγελματικός προσανατολισμός.
Ειδικότερα:
Συμπλήρωση του βιογραφικού σημειώματος καθώς και η οργάνωση της συνέντευξης που θα ακολουθήσει από το  τμήμα προσωπικού της επιχείρησης που πρόκειται  να παραληφθεί το βιογραφικό.
3. Τάξη που απευθύνεται
Η ενότητα αυτή απευθύνεται: σε μαθητές της Α΄ & Β΄ Λυκείου ΕΠΑΛ.
Οι μαθητές/τριες πρέπει να γνωρίζουν, να έχουν εξοικειωθεί με την έννοια του βιογραφικού σημειώματος καθώς επίσης και με την σημασία και την ανάγκη δημιουργίας του στην αγορά εργασίας.
4. Στόχοι
4.1 Γνώσεις
Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση
•    να αντιληφθούν τη σημασία των τυπικών προσόντων τους στην εύρεση εργασίας
•    Να γνωρίσουν τη διαδικασία συμπλήρωσης του βιογραφικού σημειώματος
•    να κατανοήσουν την σειρά παράθεσης των στοιχείων σε κάθε πεδίο του βιογραφικού σημειώματος
•    Να αντιληφθούν την διαφορετικότητα του καθενός τους στην αγορά εργασίας
•    Να κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση των προσόντων τους με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, ιδιαίτερα της γνώσης ξένων γλωσσών
4.2 Ικανότητες
•    να συνδέουν τα τυπικά προσόντα τους με τα απαιτούμενα προσόντα μιας θέσεως εργασίας
•    να αναπτύξουν ικανότητες στις διαδικασίες αποτύπωσης των τυπικών τους προσόντων
•    να περιγράφουν την προσωπικότητά τους μέσα από την παράθεση των τυπικών προσόντων τους

4.3 Στάσεις
•    να αναγνωρίζουν τις συνθήκες πραγματοποίησης μιας επαγγελματικής συνέντευξης
5. Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, διαδίκτυο.
6. Διάρκεια
Η διδακτική παρέμβαση προβλέπεται να διαρκέσει μία (1) διδακτική ώρα.
7. Οργάνωση της τάξης
Οι μαθητές/τριες εργάζονται σε διμελείς ομάδες ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας. Ο κάθε ένας/μια μαθητής/τρια συμπληρώνει το δικό του/της φύλλο εργασίας.
8. Περιγραφή σεναρίου
Οι μαθητές/τριες υλοποιούν τέσσερις δραστηριότητες.
Στην 1η δραστηριότητα οι μαθητές θα συμπληρώσουν έναν πίνακα σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσουν στοιχεία τα οποία απαρτίζουν το άτομό τους.
Στην 2η δραστηριότητα θα μπουν στην ιστοσελίδα http://www.cso.auth.gr/Greek/CVitaeMake.gr.htm
Εκεί θα βρουν ένα υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος το οποίο θα πρέπει να  συμπληρώσουν με βάση τις οδηγίες που τους δίνονται και να το σώσουν σε ένα usb για να μπορούν να το ενημερώσουν όταν αυτό είναι απαραίτητο.
Στην 3η δραστηριότητα καλούνται να υποπτευθούν πιθανές ερωτήσεις που θα τους απευθυνθούν κατά την διάρκεια μιας επαγγελματικής συνέντευξης ώστε να είναι προετοιμασμένοι να παρουσιάσουν τον εαυτό τους με σοβαρότητα, σαφήνεια και με συντομία.
Στην 4η δραστηριότητα καλούνται να διαλέξουν πέντε ερωτήσεις που νομίζουν ότι μπορεί να τους απευθύνουν και να πουν τον λόγο που τις επέλεξαν.
Τέλος στην 5η δραστηριότητα καλούνται  να εξηγήσουν τον λόγο που διάλεξαν σε δύο από τις ερωτήσεις που υποτίθεται ότι θα τους απευθύνουν.
Με τις δραστηριότητες αυτές ο μαθητής μπαίνει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στην πρακτική του γνωστικού αντικειμένου της διδακτικής ενότητας. Συγκεκριμένα συμπληρώνει το βιογραφικό σημείωμα ως να προετοιμάζεται να το στείλει σε κάποια επιχείρηση. Επίσης προετοιμάζεται να βρεθεί αντιμέτωπος με μια μελλοντική συνέντευξη με το γραφείο προσωπικού κάποιας επιχείρησης.
Ουσιαστικά προσομοιώνεται η διαδικασία προσπάθειας ευρέσεως εργασίας.

Η Παιδαγωγική Ομάδα Erasmus+ 2017

 

 

 

 

Επισκεψιμότητα

Σήμερα101
Χθές254
Τρεχ. εβδομάδα2118
Αυτόν το Μήνα5774
Όλα866350

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd